Năng lực nhân sự

Tổng số CBCNV biên chế trong Công ty là 150 người. Nhưng khi cần Công ty sẽ tuyển dụng thêm cán bộ và công nhân các ngành nghề HĐLĐ ngắn hạn hoặc lao động tại địa phương để đáp ứng với tiến độ thi công công trình.

Danh sách CBCNV trong biên chế của Công ty:
(Kèm theo bản phụ lục số 01 và số 02)

  1. Cán bộ quản lý và kỹ thuật : 30 người
    Trong đó:

– Kỹ sư các ngành nghề : 15 người
– Kiến trúc sư : 05 người
– Cử nhân kinh tế : 05 người
– Trung cấp : 05 người

  1. Công nhân kỹ thuật lành nghề: 120 người

Cộng : 150 người

Danh sách CBCN hợp đồng lao động ngắn hạn đáp ứng theo yêu cầu tiến độ thi công công trình là:20 cán bộ và 100 công nhân kỹ thuật các ngành nghề.